7. fundur 16. desember 2014 kl. 09:30 - 13:00 Suðurlandsvegi 1-3
Nefndarmenn
  • Þorgils Torfi Jónsson oddviti
  • Ágúst Sigurðsson aðalmaður
  • Sólrún Helga Guðmundsdóttir varaoddviti
  • Haraldur Eiríksson aðalmaður
  • Yngvi Karl Jónsson aðalmaður
  • Margrét Harpa Guðsteinsdóttir aðalmaður
  • Sigdís Oddsdóttir aðalmaður
Fundargerð ritaði: Ágúst Sigurðsson sveitarstjóri
Fundi var seinkað um 30 mínútur þar sem sveitarstjórn var að leggja lokahönd á atriði í endurskoðuðum samþykktum sveitarfélagsins. Fundinn sat Eyþór Björnsson starfandi aðalbókari undir liðum 1-14. Oddviti setti fund og lagði til breytingu á dagskrá. Við bætist liður 19. Landbótaáætlun fyrir Holtamannaafrétt, aðrir liðir færast niður. Samþykkt samhljóða.

1.Samþykktir Rangárþings ytra - endurskoðun

1411106

Endanleg útgáfa - seinni umræða
Lagt er til að endurskoðaðar samþykktir fyrir sveitarfélagið Rangárþing ytra verði sendar til staðfestingar hjá Innanríkisráðuneyti.Samþykkt samhljóða.

2.Fundaáætlun sveitarstjórnar og byggðaráðs 2015

1411111

Samþykkt samhljóða

3.Tillaga að álagningarprósentum, afsláttum og gjaldskrám fyrir árið 2015

1412035

Gildir frá og með 1. janúar 20151. Útsvar; 14,52%.

Samþykkt samhljóða2. Fasteignaskattur;

A - 0,39% af fasteignamati: Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum.

B - 1,32% af fasteignamati: Sjúkrastofnanir samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn.

C - 1,60% af fasteignamati: Allar aðrar fasteignir, svo sem iðnaðar-, skrifstofu- og verslunarhúsnæði, fiskeldismannvirki, veiðihús og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðaþjónustu.3. Lóðarleiga; 1,00% af fasteignamati lóða í eigu sveitarfélagsins. Þó getur sveitarstjórn ákveðið annað leiguhlutfall eða álagningu í krónutölu á hvern fermetra lóðar við sérstakar aðstæður.4. Vatnsgjald; skv. sérstakri gjaldskrá.5. Aukavatnsgjald skv. sérstakri gjaldskrá.6. Tengigjöld í Vatnsveitu Rangárþings ytra og Ásahrepps er samkvæmt sérstakri gjaldskrá.7. Fráveitugjald á Hellu; 0,25% af fasteignamati húss og tilh. lóðar.8. Gjöld fyrir tæmingu rotþróa eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá.9. Sorphirðu- og sorpeyðingargjöld skv. sérstakri gjaldskrá. Gjalddagar liða nr. 2, 3, 4, 7 og 9 eru 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 og 1/9 2015. Þar sem fasteignagjöld verða samtals kr. 35.000 eða lægri skal þó aðeins vera einn gjalddagi; 1/5 2015. Einnig gefst aðilum kostur á að greiða fasteignagjöldin í einu lagi og skal gjalddagi vera eigi síðar en 1/6 2015. Eindagi er síðasti virki dagur í sama mánuði og gjalddagi.Fasteignaeigendum 67 ára og eldri og öryrkjum 75% og meira, sem búa í eigin íbúðarhúsnæði, skal veittur afsláttur af fasteignaskatti og holræsagjaldi af viðkomandi íbúðarhúsnæði skv. reglum samþ. af sveitarstjórn.10. Hundaleyfisgjald er samkvæmt sérstakri gjaldskrá.11. Byggingarleyfisgjöld, afgreiðslu-, úttekta og mælingagjöld skipulags- og bygginganefndar og skipulags-og byggingafulltrúa leggjast á skv. sérstakri gjaldskrá. Gjalddagar eru dags. reikninga og eindagar 30 dögum síðar.Að öðru leyti gilda lög um tekjustofna sveitarfélaga og gjaldskrár um viðkomandi tekjuliði.Samþykkt þessi um álagningarprósentur, afslætti og gjaldskrár skal birt á hefðbundnum auglýsingastað ákvarðana sveitarstjórnar, þ.e. á töflu í afgreiðslu Rangárþings ytra og á heimasíðu.Samþykkt samhljóða

4.Tillaga að reglum um afslátt af fasteignaskatti og fráveitugjaldi til elli- og örorkulífeyrisþega í

1412036

Samþykkt samhljóða

5.Tillaga að gjaldskrá Íþróttamiðstöðvarinnar á Hellu 2015

1412037

Samþykkt samhljóða

6.Tillaga að gjaldskrá Íþróttamannvirkja á Laugalandi 2015

1412038

Samþykkt samhljóða

7.Tillaga að gjaldskrá Íþróttahúss í Þykkvabæ 2015

1412039

Samþykkt samhljóða

8.Tillaga að gjaldskrá Heklukots og Leikskólans á Laugalandi 2015

1412040

Samþykkt samhljóða

9.Tillaga að gjaldskrá skólamötuneytis Grunnskólans á Hellu og Laugalandsskóla 2015

1412041

Samþykkt samhljóða

10.Tillaga að gjaldskrá fyrir sorphirðu og meðhöndlun úrgangs í Rangárþingi ytra 2015

1412042

Samþykkt af hálfu hreppsnefndar Rangárþings ytra og vísað til Heilbrigðisnefndar Suðurlands til umsagnar.

11.Tillaga að gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald í Rangárþingi ytra 2015

1412043

Samþykkt samhljóða

12.Tillaga að gjaldskrá fyrir skóladagheimili á Hellu 2015

1412044

Samþykkt samhljóða

13.Fjárhagsáætlun 2015-2018

1410033

Fjárhagsáætlun fyrir árin 2015-2018 - seinni umræða
Rekstrarreikningur
2015
2016
2017
2018Tekjur:

Skatttekjur
824.273
824.273
824.273
824.273

Framlög jöfnunarsjóðs
264.786
264.786
264.786
264.786

Aðrar tekjur
256.291
256.491
256.391
256.391

Samtals tekjur
1.345.350
1.345.550
1.345.450
1.345.450Rekstrarkostnaður:

Laun og launatengd gjöld
488.496
488.496
488.496
488.496

Annar rekstrarkostnaður
606.248
604.458
599.458
599.458

Samtals rekstrarkostnaður
1.094.744
1.092.954
1.087.954
1.087.954Framlegð
250.606
252.596
257.496
257.496Afskriftir
80.973
83.993
87.009
90.280Fjármagnskostnaður
(108.595 )
(107.541 )
(105.903 )
(103.916 )Rekstrarniðurstaða
61.038
61.062
64.584
63.300EfnahagsreikningurFastafjármunir
2.577.098
2.588.917
2.599.599
2.606.854

Veltufjármunir
189.543
192.009
191.540
207.546

Samtals eignir
2.766.641
2.780.926
2.791.139
2.814.400Eiginfjárreikningar
1.043.628
1.104.691
1.169.276
1.232.344

Skuldbindingar
28.542
30.542
32.542
34.542

Langtímaskuldir
1.428.455
1.371.541
1.330.103
1.297.807

Skammtímaskuldir
266.015
274.152
259.218
249.707

Eigið fé og skuldir samtals
2.766.640
2.780.926
2.791.139
2.814.400SjóðstreymiVeltufé frá rekstri
180.617
183.776
190.241
191.726

Afborgangir langtímalána
(128.059 )
(135.686 )
(143.591 )
(127.814 )

Handbært fé í árslok
35.843
38.248
37.276
53.658

Heildarfjárfesting 2015 er áætluð kr. 100.044 þús.

Fjárfesting í A-hluta er áætluð kr. 70.900 þús., þar af kr. 68.900 þús. í Eignasjóði og kr. 2.000 þús. í Þjónustumiðstöð.

Fjárfesting í B-hluta er áætluð kr. 29.144 þús., sem skiptist á Suðurlandsveg 1-3 ehf. kr. 9.144 þús. og Vatnsveitu kr. 20.000 þús.

Áætluð langtímalántaka á árinu 2015 er áætluð kr. 50 milljónir.

Framlegðarhlutfall 2015 er áætlað 18,6% og veltufjárhlutfall 0,71.

Reiknað skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum fer samkvæmt áætlun niður í 127,1% árið 2015 og skuldahlutfallið í 128,1%.Fjárhagsáætlun ársins 2015 er borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða.Fjárhagsáætlun áranna 2016-2018 borin undir atkvæði og samþykkt með fjórum atkvæðum (ÞTJ,HE,SHG,ÁS), þrír sátu hjá (YKJ,MHG,SO).Bókun Á-lista:

Fulltrúar Á-lista sitja hjá við afgreiðslu þriggja ára fjárhagsáætlunar 2016-2018 þar sem stefna D-listans í töku langtímalána er að okkar mati ekki heillavænleg. Langtímaáætlunin 2016-2018 gerir ráð fyrir 150 milljón kr. lántöku án þess að henni fylgi ýtarleg fjárfestingaráætlun. Fulltrúar Á-lista eru sáttir við fjárhagsáætlun 2015 þó að fara hefði mátt varlegar í langtíma lántöku þess árs.Fulltrúar Á-lista í sveitarstjórn Rangárþings ytra vilja þakka öðrum sveitarstjórnarfulltrúum fyrir samstarfið á árinu.Yngvi Karl Jónsson

Margrét Harpa Guðsteinsdóttir

Sigdís OddsdóttirBókun D-lista:

D-listinn leggur áherslu á að sveitarfélagið haldi sínu striki við aðhald í rekstri og greiði niður skuldir samhliða því að sinna nauðsynlegri þjónustu og fjárfestingu. Nú í haust hafa orðið umtalsverðar launahækkanir sem hafa veruleg áhrif á okkar áætlanir. Við höfum brugðist við þeim með breyttri forgangsröðun og með því að setja aðhaldskröfu á alla málaflokka. Sameiginleg niðurstaða sveitarstjórnar fyrir árið 2015 er að heildarfjárfesting verði um 100 milljónir og framlegð verði ríflega 250 milljónir eða tæplega 19% af tekjum og að skuldahlutfall okkar fari niður í 128% sem er vel innan við þau mörk sem sett eru sem hámark í þeim efnum. Rétt er að benda á að langtímaáætlun okkar um að taka einungis 50 milljónir til endurfjármögnunar eldri lána er óumflýjanleg aðgerð vegna skamms lánstíma á lánum sveitarfélagsins.

Það er mat D-listans að ekki sé valkostur að draga úr þjónustu við íbúa sveitarfélagsins og nauðsynlega fjárfestingu til þess að greiða lán okkar enn hraðar upp. Við höfum farið varlega í því að spá fyrir um auknar tekjur og fyrst og fremst unnið í því að finna hagfelldar leiðir hvað gjaldaliðina varðar. Þó svo að það hafi verið nokkuð snúið að koma þessu saman þá hefur vinnan við áætlanagerðina engu að síður gengið mjög vel og starfsmenn sveitarfélagsins og sveitarstjórnarfólk unnið að þessu í góðri einingu.Við viljum þakka fulltrúum Á-listans ágætt samstarf.Þorgils Torfi Jónsson, Sólrún Helga Guðmundsdóttir, Haraldur Eiríksson, Ágúst SigurðssonSveitarstjórn þakkar starfsfólki sveitarfélagsins sem hefur unnið frábært starf við gerð fjárhagsáætlunar 2015-2018.

14.Viðauki II fjárhagsáætlun 2014

1412022

Vegna félagsþjónustu og leiðréttingar stöðu við S1-3
Samþykkt samhljóða

15.Austvaðsholt 1c, umsókn um lögbýli

1411081

Helgi Benediktsson óskar eftir umsögn Rangárþings ytra vegna stofnunar lögbýlis á jörð sinni Austvaðsholt 1c, landnr. 164695. Jörðin er 176,6 ha að stærð og nýskipt úr jörðinni Austvaðsholti 1, 164693, þar sem sú jörð hélt lögbýlisrétti.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við að heimild verði veitt til stofnunar lögbýlis í samræmi við framlögð gögn.Samþykkt samhljóða.

16.Svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið

1410029

Skipun fulltrúa Rangárþings ytra í nefnd
Lagt er til að skipa Þorgils Torfa Jónsson sem aðalfulltrúa Rangárþings ytra í Svæðisskipulagsnefnd fyrir Suðurhálendið og Yngva Karl Jónsson til vara. Skipulagsfulltrúi Rangárþings ytra starfi með nefndinni.Samþykkt samhljóða

17.Umsókn um styrk til HSK 2015

1412016

Samþykkt samhljóða að styrkja Héraðssambandið Skarphéðinn um kr. 150.000.

18.Beiðni um styrk SSK

1412023

Samband sunnlenskra kvenna sækir um styrk til að halda Landsþing KÍ 2015
Samþykkt samhljóða að styrkja SSK um kr. 100.000.- í tilefni af því að 100 ár eru liðin frá því að konur fengu kosningarétt á Íslandi.

19.Landbótaáætlun fyrir Holtamannaafrétt 2015-2025

1412046

Áætlunin er til staðfestingar
Áætlunin er staðfest samhljóða og sveitarstjóra falið að undirrita f.h. Rangárþings ytra

20.3. fundur stjórnar S1-3 ehf 2014-2018

1412011

20.1 Stjórn Suðurlandsvegar 1-3 ehf óskar eftir afstöðu eigenda til mögulegrar sölu á fasteigninni.Afgreiðslu frestað til næsta fundar sveitarstjórnar og vísað til vinnu sem nú fer fram við endurskoðun sölulista eigna hjá sveitarfélaginu.Samþykkt samhljóða

21.Samgöngu- og fjarskiptanefnd - fundur 3

1412017

21.1 Samgöngu- og fjarskiptanefnd hvetur sveitarstjórn til að vinna með Vegagerðinni að því að Ásvegi, frá Háfi að Sandhólaferju verði komið aftur á vegaskrá.Sveitarstjórn fagnar niðurstöðu nefndarinnar og mun beita sér af krafti í málinu.Samþykkt samhljóða

21.2 Samgöngu- og fjarskiptanefnd beinir því til sveitarstjórnar að láta gera fjárhagslega úttekt á fjarskiptamálum innan sveitarfélagsins.Sveitarstjórn tekur undir tillögu nefndarinnar og mun láta gera slíka úttekt í fjarskiptamálum. Sveitarstjóra falið að vinna í málinu.Samþykkt samhljóða

22.Samráðsnefnd Rangárþings ytra og Ásahrepps - 1

1412024

23.Stjórn S1-3 ehf - 4. fundur 031214

1412015

Fundargerðin lögð fram til kynningar

24.Lundur stjórnarfundur 6

1412006

Fundargerðin lögð fram til kynningar

25.Fundur 12 í Félags- og skólaþjónustu

1412021

Fundargerðin lögð fram til kynningar

26.Héraðsnefnd - 2 fundur

1412026

Haldinn á Hótel Rangá 4.12.14
Fundargerðin lögð fram til kynningar

27.SASS - 484 stjórn

1412029

Fundargerðin lögð fram til kynningar

28.Samtök Sunnlenskra Sveitarfélaga - 486 stjórnarfundur

1411040

Fundargerðin lögð fram til kynningar

29.SASS - 487 stjórn

1412030

Fundargerðin lögð fram til kynningar

30.Samtök orkusveitarfélaga - 17 stjórnarfundur

1412031

Fundargerðin lögð fram til kynningar

31.Samtök orkusveitarfélaga - 18 stjórnarfundur

1412032

Fundargerðin lögð fram til kynningar

32.HES - stjórnarfundur 159

1412034

Fundargerðin lögð fram til kynningar

33.HES - stjórnarfundur 160

1412033

Fundargerðin lögð fram til kynningar

34.Rekstrarkostnaður vegna félagsþjónustu sveitarfélaga

1412024

Lagt fram til kynningar

35.Staðfesting á bótaskyldu v/Vatnstjóns

1412027

Íþróttahúsið á Hellu
Lagt fram til kynningar

36.Kynning á starfi Rangárveitna OR

1412045

Kynningarefni frá fundi með starfsmönnum Orkuveitu Reykjavíkur 10.12.14
Lagt fram til kynningar

37.Trúnaðarmál 161214

1412049

Erindi frá Sýslumanni Rangæinga og Tryggingamál
Tvö trúnaðarmál færð í trúnaðarmálabók.
Fundargerð yfirlesin og samþykkt.

Fundi slitið - kl. 13:00.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?