Gjaldskrá byggingaleyfisgjalda

Samþykkt um gatnagerðargjald, stofngjald holræsa, byggingaleyfisgjald,
gjöld vegna skipulagsvinnu og afgreiðslu- og þjónustugjöld
í Rangárþingi ytra

I. KAFLI
Almennt

1.gr.
Almenn heimild

Af öllum nýbyggingum og viðbyggingum í Rangárþingi ytra skal greiða byggingarleyfisgjald og afgreiðslu og þjónustugjöld skv. samþykkt þessari í samræmi við lög um mannvirki nr. 160/2010. Af öllum nýbyggingum og viðbyggingum í þéttbýli í Rangárþingi ytra skal greiða gatnagerðargjald samkvæmt samþykkt þessari, sbr. 12. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006. Einnig skal greiða vegna sömu framkvæmda tengigjald holræsa skv. lögum um hollustuhætti og mengunar varnir nr. 7/1998. Gjöld vegna framkvæmdaleyfa og skipulagsvinnu eru lögð á skv. heimild í 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Fjárhæðir í samþykkt þessari taka breytingum 1. dag hvers mánaðar í samræmi við breytingu á byggingarkostnaði vísitöluhússins (181.080 kr./m², byggingarvísitala 115,8 stig 1. janúar 2013).

II. KAFLI
Gatnagerðargjald

2.gr.
Ráðstöfun gatnagerðargjalds

Gatnagerðargjaldi skal varið til gatnagerðar í sveitarfélaginu og viðhalds gatna og annarra gatnamannvirkja.
Tengi- og heimæðargjöld aðveitna og fráveitu eru innheimt sérstaklega og ekki innifalin í gatnagerðargjaldi.

3.gr.
Gjaldstofn gatnagerðargjalds

Gatnagerðargjald er tvíþætt. Annars vegar er það vegna nýrra bygginga og hins vegar vegna stækkunar á eldra húsnæði.
Stofn til álagningar gatnagerðargjalds er fermetrafjöldi byggingar á tiltekinni lóð. Gjaldstofninn er ákveðinn á eftirfarandi hátt:

a. Þegar sveitarfélagið úthlutar eða selur lóð eða byggingarrétt á lóð er gatnagerðargjald lagt á í samræmi við fermetrafjölda þeirrar byggingar sem heimilt er að reisa á viðkomandi lóð samkvæmt gildandi deiliskipulagi.

b. Þegar gatnagerðargjald verður ekki lagt á skv. a-lið, eða ef byggingarleyfi er veitt fyrir stærri byggingu en álagning skv. a-lið var upphaflega miðuð við, er við útgáfu byggingarleyfis lagt á gatnagerðargjald í samræmi við fermetrafjölda þeirrar byggingar sem byggingarleyfi tekur til.

Við álagningu skv. b-lið 2. mgr. skal miða við stærð húss samkvæmt samþykktum uppdráttum og ÍST 50. Að jafnaði verður farið eftir b-lið við útreikning á gatnagerðargjaldi.

4. gr.
Útreikningur gatnagerðargjalds

Af hverjum fermetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar pr. fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis, eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 42/1987. Þessi byggingakostnaður er í janúar 2013 181.080 kr/m2.
Allar fjárhæðir í þessari samþykkt taka breytingum 1. dag hvers mánaðar í samræmi við breytingu á byggingarkostnaði vísitöluhússins.
Gjaldskráin gildir jafnt fyrir leigulóðir og eignarlóðir þar sem sveitarfélagið stendur að gatnagerð.
Hundraðshluti byggingarkostnaðar ákvarðast eftir hústegund svo sem hér segir:

Lágmarksgjald
Einbýlishús með eða án bílgeymslu 7,0% kr. 1.600.000
Parhús með eða án bílgeymslu 6,0% kr. 1.200.000 á íbúð
Raðhús með eða án bílgeymslu 6,0% kr. 905.000 á íbúð
Fjölbýlishús með eða án bílgeymslu 5,0% kr. 730.000 á íbúð
Versl.-þjónustu, iðnaðar- og annað húsn. 4,0% kr. 2.700.000
Hesthús og önnur gripahús í þéttbýli 4,0% kr. 730.000

Lágmarksgjald skv. 1. mgr. skal aldrei vera hærra en sem nemur 15% af byggingarkostnaði
fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis eins og hann er hverju sinni skv. útreikningum Hagstofu Íslands á
grundvelli laga nr. 42/1987, um vísitölu byggingarkostnaðar.

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir endurbyggingu, breytingu eða breyttri notkun húsnæðis þannig að hún færist í hærri gjaldflokk sbr. 1. mgr. skal greiða gatnagerðargjald sem svarar til mismunar hærri og lægri gjaldflokksins. Lóðarhafi, eða byggingarleyfishafi þar sem það á við, á ekki rétt á endurgreiðslu ef bygging færist í lægri gjaldflokk við slíka breytingu.

5.gr
Undanþágur frá greiðslu gatnagerðargjalds

Undanþegnar greiðslu gatnagerðargjalds eru eftirtaldar byggingar:

a. Lagnakjallarar og aðrir gluggalausir kjallarar, sem aðeins er gengið í innan frá.
b. Óeinangruð smáhýsi, minni en 10 fermetrar, fyrir stærri garðhús er greitt sama gatnagerðargjald og fyrir hesthús.

6. gr.
Heimild til lækkunar eða niðurfellingar gatnagerðargjalds

Sveitastjórn getur lækkað eða fellt niður gatnagerðargjald af einstökum lóðum í sveitarfélaginu við sérstakar aðstæður sbr. ákvæði 6. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006.

7.gr.
Eldri samningar og skilmálar um gatnagerðargjöld

Um samninga um gatnagerðargjöld af tilteknum lóðum, sem lóðarhafar eða lóðareigendur hafa gert við Rangárþing ytra fyrir gildistöku gjaldskrár þessarar, svo og skilmálar varðandi gatnagerðargjöld, sem sveitastjórn hefur sett fyrir sömu tímamörk og lóðarhafi og lóðareigandi hefur undirgengist, fer eftir gjaldskrá um gatnagerðargjöld í Rangárþingi ytra frá 16. júní 2004.

8.gr.
Áfangaskipti framkvæmda.

Í þeim tilvikum þegar lóðarhafi hyggist byggja hús, annað en íbúðarhús, í áföngum, getur sveitastjórn heimilað slíka áfangaskiptingu og þá skal gatnagerðargjald hverju sinni greiðast samkvæmt þeirri samþykkt sem í gildi er þegar byggingarleyfi hvers áfanga er útgefið.
Umsækjandi skal taka það sérstaklega fram í lóðarumsókn að hann ætli að reisa fyrirhugað mannvirki í áföngum og hvenær hann hyggst hefja framkvæmdir á sérhverjum byggingaráfanga.

Verði heimiluð áfangaskipti falla áætluð gjöld í gjalddaga við upphaf hvers byggingaráfanga í samræmi við áform lóðarhafa við úthlutun lóðarinnar.

III. kafli
Tengigjald fráveitu

9.gr
Stofngjald

Stofngjald holræsa fyrir einbýlishúsalóð er kr. 181.080,-. Fyrir aðrar lóðir greiðist kr. 271.620,- á hverja tengingu við fráveitukerfi sveitarfélagsins. Stofngjald holræsa fylgir breytingum á byggingarvísitölu.

IV. KAFLI
Byggingarleyfisgjöld

10.gr
Flokkun bygginga og gjaldskrá

Samkvæmt gjaldskrá þessari skal greiða byggingarleyfisgjald fyrir útgáfu á byggingarleyfi sem byggingarfulltrúi samþykkir.
Innifalið í byggingarleyfisgjaldi er ein yfirferð aðaluppdrátta, byggingarleyfi, útmæling fyrir greftri, útmæling og hæðarsetning fyrir uppslætti og útsetning lóðar, byggingareftirlit, lögbundnar úttektir, fokheldisvottorð og vottorð um lokaúttekt.

Hundraðshluti byggingarkostnaðar ákvarðast eftir hústegund svo sem hér segir:

a). Af íbúðarhúsnæði
Einbýlishús 100,0%
Par-, rað-, tvíbýlis- og keðjuhús 100,0%
Fjölbýlishús pr. íbúð 50,0%

b). Af atvinnu- og þjónustuhúsum og stofnunum
Gólfflötur allt að 500 m² 100,0%
Gólfflötur á bilinu 500-1.000 m² 200,0%
Gólfflötur á bilinu 1.000-2.000 m² 300,0%
Gólfflötur yfir 2.000 m² 400,0%

c). Af öðrum húsum og hvers konar viðbyggingum, sumarhúsum, bílgeymslum, gripahúsum. Stærri en 100 m² fer eftir tegund húsnæðis sem við á.
Gólfflötur allt að 40 m² 40,0%
Gólfflötur 40-100 m² 60,0%

d). Annað
Minni háttar breytingar á útliti og innra skipulagi. 10,0%
Meiri háttar breytingar á útliti og innra skipulagi 50,0%

V. KAFLI
Gjöld vegna framkvæmdaleyfa og skipulagsvinnu

11.gr
Gjöld vegna framkvæmdaleyfa

Samkvæmt gjaldskrá þessari skal greiða gjald fyrir veitingu framkvæmdaleyfa vegna þeirra framkvæmda sem afla þarf framkvæmdaleyfis fyrir. Gjaldið má ekki vera hærri upphæð en nemur kostnaði við undirbúning og útgáfu leyfisins auk kostnaðar við tilheyrandi eftirlit með framkvæmdum.
Lágmarksgjald vegna veitingar framkvæmdaleyfis er kr. 80.000,-. Innifalið í framkvæmdaleyfisgjaldi er kostnaður sveitarfélagsins vegna útgáfu og undirbúnings leyfisveitingar auk kostnaðar við eftirlit.

12.gr
Gjöld vegna skipulagsvinnu

Samkvæmt gjaldskrá þessari skal greiða gjald fyrir grenndarkynningar og deiliskipulags-breytingar eins og hér greinir.
• Umfangslítil grenndarkynning vegna byggingarleyfis kr. 22.000-
• Almenn grenndarkynning vegna byggingarleyfis kr. 30.000-
Afgreiðsla vegna landskipta kr. 30.000,-
• Aðalskipulagsbreyting skv. skv. 1. mgr. 36. gr. kr. 70.000-
• Óveruleg aðalskipulagsbreyting skv. 2. mgr. 36. gr. kr. 40.000-
• Lítil breyting á deiliskipulagsuppdrætti eða lóðarblaði kr. 65.000-
• Grenndarkynning vegna breytingar á deiliskipulagi kr. 30.000-
• Afgreiðsla deiliskipulagsbreytingar skv. 2. mgr. 43. gr. kr. 35.000-
• Afgreiðsla deiliskipulagsbreytingar skv. 1. mgr. 43. gr. kr. 60.000-
• Afgreiðsla nýs deiliskipulags skv. 40. og 41. gr. kr. 70.000-

Greitt er fyrir hvern þann lið hér að ofan sem sveitarfélagið þarf að vinna við fullnaðarafgreiðslu deiliskipulags eða deiliskipulagsbreytingar. Afgreiðslur hér að ofan innifela kostnað við umfjöllun sveitarfélagsins auk auglýsinga um kynningu skipulagsins og gildistöku.

Landeigandi eða framkvæmdaaðili getur óskað eftir því við sveitastjórn að gerð sé tillaga að deiliskipulagi eða breytingu á deiliskipulagi á sinn kostnað. Um ferli slíks deiliskipulags fer skv. 40. og 41. gr. skipulagslaga.

VI. KAFLI
Afgreiðslu- og þjónustugjöld

13. gr.
Gjaldskrá

Greiða skal fyrir þjónustu og leyfisveitingu sem byggingarfulltrúi veitir umfram þá sem innifalin er í byggingarleyfisgjaldi.
Hundraðshluti byggingarkostnaðar ákvarðast svo sem hér segir:
• Hver endurskoðun aðaluppdrátta 10%
• Afgreiðslugjald og endurnýjun leyfis án breytinga 5%
• Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt 10%
• Vottorð vegna vínveitingaleyfa 10%
• Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun 10%
• Gjald fyrir lóðarúthlutun 50%
• Gjald fyrir framlengingu lóðarúthlutunar 20%
• Fyrir breytingu á lóðarsamningi 25%
• Fyrir breytingu á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs 15%
• Húsaleiguúttektir 10%
• Útkall byggingarfulltrúa að óþörfu 10%
• Afgreiðsla stöðuleyfis 15%
• Fyrir hverja auka útsetningu lóðar/húss; pr.mælingu 10%
• Ljósritun: A4: 140 kr per blað,
A3: 280 kr/per blað
A2: 600 kr/per blað
A1: 1.000 kr/per blað

VII. KAFLI
Greiðsluskilmálar, lögveðsréttur og endurgreiðslur

14. gr.
Greiðsluskilmálar

Gatnagerðargjöld (skv. 4. gr.), tengigjöld fráveitu (skv. 9. gr.) og byggingarleyfisgjöld (skv. 10. gr.) skal greiða innan mánaðar frá veitingu byggingarleyfis, ella öðlast leyfi ekki gildi.

Heimilt er að semja um greiðslufrest og skal það gert skv. sérstökum greiðslusamningi. Gjöld vegna skipulagsvinnu skv. 12. gr skal greiða áður en gildistaka skipulags er auglýst. Þjónustugjöld skv. 13. gr. skal greiða innan mánaðar frá því að þjónustan var veitt.

15.gr.
Ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds. Lögveðsréttur.

Lóðarhafi leigulóðar og eigandi eignarlóðar ber ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds.
Gatnagerðargjald er ásamt áföllnum vöxtum og kostnaði tryggt með lögveðsrétti í viðkomandi fasteign með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveð og aðfararveði.

16. gr.
Endurgreiðsla gatnagerðargjalds

Gjöld samkvæmt 4. og 9. gr. gjaldskrár þessarar skulu endurgreidd ef lóðarhafi skilar úthlutaðri lóð eða ef lóðarúthlutun er afturkölluð. Hafi útsetning skv. byggingarleyfi ekki farið fram og framkvæmdir ekki hafist getur umsækjandi fengið helming byggingarleyfisgjalda skv. 10. gr. endurgreiddan. Þar með fellur byggingarleyfi niður. Endurgreiðslu vegna 4.,9. og 10. gr. er heimilt að fresta þar til lóð hefur verið úthlutað að nýju og en þó ekki lengur en í sex mánuði. Gjöld þessi skulu endurgreidd á nafnveðri án verðbóta og vaxta og skuldaviðurkenningar skulu ógildar á sannanlegan hátt. Ekki koma til bætur vegna hugsanlegra framkvæmda á lóðinni.

Gjöld vegna skipulagsvinnu skv. 12. gr. og þjónustugjöld samkvæmt 13. gr. eru óendurkræf.
Um endurgreiðslu fer að öðru leyti skv. 9. gr. laga um gatnagerðargjald nr.153/2006.

VIII. KAFLI
Gildistaka

17.gr.

Samþykktin er samþykkt af sveitastjórn Rangárþings ytra þ. 1. mars 2013 skv. heimild í lögum nr. 153/2006 um gatnagerðargjald, skipulagslögum nr. 123/2010, lögum um mannvirki nr. 160/2010 og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.

Samþykktin öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.
Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá um gatnagerðargjöld sem samþykkt var í sveitarstjórn Rangárþings ytra 16. júní 2004.

Hellu, Rangárþingi ytra, 1. mars 2013

Drífa Hjartardóttir, sveitastjóri

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?